Każda osoba będąca klientem Introstrefy Marzena Banach NIP: 7272424551 (zwaną dalej INTROSTREFA) przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. INTROSTREFA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

1. INTROSTREFA prowadzi zajęcia stacjonarne  z jogi dla dorosłych i dzieci, gimnastyki  i masażu dla dorosłych, treningów personalnych ,warsztatów rozwojowych.
2. INTROSTREFA prowadzi zajęcia jogi i gimnastyki on line na platformach internetowych.
3. INTROSTREFA prowadzi zajęcia jogi i gimnastyki w plenerze na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS  w Wiśniowej Górze.
4. INTROSTREFA prowadzi wynajem stref (zwanych dalej salami) na rzecz innych podmiotów prowadzących i organizujących zajęcia i imprezy we własnym zakresie. Uczestnicy takich zajęć lub imprez zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu w zakresie korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu.
5. Zapis na zajęcia odbywa się tylko i wyłącznie  poprzez platformę  umieszczoną na stronie internetowej www.introstrefa.pl.
6. Każda osoba zapisująca się na zajęcia organizowane przez INTROSTREFA zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem  i akceptacją jego zapisów.
7. Każda osoba zapisująca się na zajęcia zobowiązana jest do akceptacji oświadczenia o wyrażeniu woli udziału w zajęciach oraz braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych  przez INTROSTREFA.
8. Każda osoba zapisująca się na zajęcia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i kontaktowych.
9. Osoby mające  jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jest kobiety w ciąży, proszone są o każdorazowe zgłaszanie tego faktu osobie prowadzącej.
10. Kobiety w ciąży mają obowiązek złożyć oświadczenie pisemne o braku przeciwwskazań od lekarza do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez  INTROSTREFA.
11. INTROSTREFA nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez INTROSTREFA.
12. INTROSTREFA nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie INTROSTREFY w szafkach depozytowych. Rzeczy znalezione znajdują się w recepcji.
13. Harmonogram zajęć organizowanych przez INTROSTREFA znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.introstrefa.pl
14. INTROSTREFA zastrzega możliwość dokonywania zmian w harmonogramie, terminów warsztatów, wydarzeń kulturalnych lub masaży , które to zmiany będą umieszczone na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.
15. INTROSTREFA zastrzega możliwość odwołania zająć co najmniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć z przyczyn losowych.
16. Każdy uczestnik jest zobowiązany do używania urządzeń i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia prowadzącemu zajęcia lub w recepcji uszkodzenia urządzeń lub sprzętu. Niniejsze odnosi się również do zaistniałych urazów. Apteczka znajduje się z recepcji.
18. Rezerwacji na zajęcia prosimy dokonywać najpóźniej trzy godziny przed zajęciami przez system rezerwacji na stronie internetowej pod adresem www.introstrefa.pl.
19. W przypadku braku odwołania zajęć we wskazanym czasie zajęcia przepadają.
20. Odwołanie rezerwacji można dokonać w czasie nie krótszym niż trzy godziny przed zajęciami.

Zalecenia dla ćwiczących

1. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Od lekkiego posiłku do zajęć musi upłynąć co najmniej jedna godzina. Od obfitego – trzy lub cztery. W czasie zajęć nie należy pić, chyba że lekarz zaleci inaczej (np. przy cukrzycy).
2. Jogę ćwiczymy boso  w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju.
3. Zajęcia fitness ćwiczymy na boso lub w obuwiu sportowym z jasną podeszwą w zależności od rodzaju zajęć.
4. Wszelkie problemy zdrowotne, przebyte kontuzje i urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami.
5. Nie ćwicz po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Nie należy także ćwiczyć po długotrwałym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie i masażu.
6. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie własnego ręcznika do osuszania ciała.
7. Przed zajęciami wyłącz telefon także wibracje w komórce.  Praktykujemy/ćwiczymy  w ciszy. Pomaga to w koncentracji.
8. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
9. Możesz korzystać z mat szkolnych lub przynieść swoją.
10. Po użyciu szkolnej maty zdezynfekuj ją specjalnym środkiem dostępnym na sali.o zajęciach zdezynfekuj sprzęt oraz matę dostępnym na sali środkiem dezynfekcyjnym.
11. Przed zajęciami zdezynfekuj ręce dostępnym na sali środkiem.
12. Utrzymuj bezpieczny odstęp podczas wykonywania ćwiczeń.
13. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.
14. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból (złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, rwący lub piekący lub kujący ból, podwyższoną temperaturę) zaprzestań ćwiczenia i poinformuj nauczyciela.
15. Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób. W zamian nauczyciel/trener pokaże Ci inną wersję tej samej pozycji/ćwiczenia lub inną pozycję/ćwiczenie.
16. Dbaj o porządek w sali i odnoś pomoce na miejsce.
17. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.
18. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela/trenera  może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Karnety i opłaty:

1. Dopuszczone do udziału w zajęciach są jedynie posiadające ważny karnet.
2. Zakupu karnetu można dokonać przez Internet przelewem na wskazany na stronie internetowej numer rachunku lub osobiście w INTROSTREFA.
3. Opłaty według obowiązującego cennika można dokonywać w gotówce, karta płatniczą, przelewem . Cennik  umieszczony jest  są na stronie internetowej.
4. Karnety upoważniające w zajęciach są imienne i winny być w posiadaniu uczestnika przez cały czas pobyty w INTROSTREFA. Prosimy o jej okazanie przed każdymi zajęciami. Dotyczy również karnetów open.
5. Karnet jest ważny od dnia wykupienia przez jeden miesiąc i obowiązuje na wszystkich zajęciach z wyjątkiem jogi dla dzieci i warsztatów, treningów i zajęć indywidualnych ,  gdzie obowiązują odrębne karnety lub opłaty.
6. Niewykorzystane zajęcia przepadają. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.
7. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
8. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo: korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny, piłki , krzesła, drabinki  używać w sali ćwiczeń mat, korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali.

Karta podarunkowa/ vocher/

1. Nie ma możliwość wymiany KARTY PODARUNKOWEJ /vochera  na gotówkę.
2. INTROSTREFA  nie zwraca kosztów za niewykorzystaną KARTĘ PODARUNKOWĄ/vocher
3. Karta podarunkowa/vocher  może zostać wydana na określoną kwotę lub na wybrany masaż lub i usługę
4. Karta podarunkowa/vocher obowiazuje na czas jej wydania.
5. Karta podarunkowa/vocher wydawana  jest imiennie

Strefa Masaży

1. Każdy Klient zobowiązany jest, przed rozpoczęciem masażu/zabiegu, przy pierwszej wizycie, do wypełnienia Karty Klienta, na której umieszcza swoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy), oraz zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia (o ile występują). W przypadku nie udzielenia pełnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, Klient zwalnia INTROSTREFĘ z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika INTROSTREFY o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt).
2. W przypadku spóźnienia się na masaż przez Klienta, pracownik INTROSTREFY ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli inaczej skutkowałoby to opóźnieniem z zabiegach dla kolejnych Klientów.
3. Zabrania się zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite, obraźliwe lub agresywne.
4. W szczególnych przypadkach masażysta ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu (np. ciąża zagrożona, nowotwór).
5. INTROSTREFA zastrzega sobie możliwość do odwołania zabiegów z nieprzewidzianych przyczyn losowych.
6. Wszystkie zmiany dotyczące zabiegów bądź ich odwołanie prosimy zgłaszać najpóźniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem.
7. Zaleca się przyjść kilka minut wcześniej przed umówionym masazeem

Zapisy końcowe

1. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
2. Klub może zostać zamknięty na czas ogłoszonej epidemii lub pandemii, czas  konieczny do przeprowadzenia remontów ,zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Klienci zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem przez opublikowanie informacji na stronie internetowej lub profilach społecznościowych.
3. INTROSTREFA Zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Regulamin zajęć plenerowych

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć jest klub INTROSTREFA.
2. Zajęcia odbywają się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Relaks”, ul. Tuszyńska 113, 95-020 Wiśniowa Góra.
3. Informacja o terminie i godzinie zajęć publikowana jest na stronie www.introstrefa.pl oraz na profilu Facebook INTROSTREFY.
4. Uczestnikiem jest każda osoba, która dokonała rezerwacji, przyszła we wskazanym terminie i dokonała płatności za określone zajęcia.
5. Uczestników obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu zajęć plenerowych Klubu, a także miejsc, na których odbywają się zajęcia.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć ze względu na warunki pogodowe lub niezebranie się minimalnej liczby pięciu uczestników.

Postanowienia szczegółowe i zasady bezpieczeństwa

1. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie do 14 osób.
2. Podczas zajęć należy zachować wymagane odstępy 2 m od każdego uczestnika.
3. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
4. Uczestnik zajęć na zajęcia zabiera wygodny strój sportowy.
5. Organizator rekomenduje korzystanie z własnego sprzętu ( maty, klocki, paski).
6. Na większość zajęć Organizator zapewnia sprzęt (odpowiednio dezynfekowany po każdych zajęciach).

Zapisy na zajęcia

1. Zapisy odbywają się telefonicznie ( telefon lub sms)  lub poprzez wiadomość na Facebooku.
2. Zajęcia  można odwołać do godz. 11.00 tego samego dnia wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny (telefon lub sms do Organizatora).
3. Prowadzący może odmówić prowadzenia zajęć z uczestnikiem, którego zachowanie będzie zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników.

Koszt zajęć i forma płatności

1. Koszt uczestnictwa za jednorazowe zajęcia w plenerze 25 zł.
2. PROMOCJA 20 zł  – dla posiadaczy karnetu na zajęcia w INTROstrefie.
3. Płatność następuje tylko gotówką, 10min. przed rozpoczęciem zajęć.
4. Opłata jest stała, zgodna z cennikiem i nie podlega zwrotowi.
5. Organizator nie zwraca części kosztów za uczestnictwo w treningu, jeśli w jego trakcie nastąpi załamanie pogody uniemożliwiające dalsze prowadzenie treningu

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z Organizatorem.
2. Inne sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator zajęć.

Zajęcia on line

1. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wykupienia karnetu lub jednorazowego wejścia.
2. Karnety wykupione na zajęcia stacjonarne w INTROstrefie dają możliwość korzystania z zajęć bez dodatkowych opłat. Aby uczestniczyć w zajęciach prosimy o przesłanie e-maila (na adres kontakt@introsfera.pl ) zdjęcia aktywnego karnetu.
3. Dostępne pakiety:
- jednorazowe wejście
- 4 wejścia  (do wykorzystania w ciągu 4 tygodni )
- 8 wejść  (do wykorzystania w ciągu 6 tygodni)
4. Cennik dostępny na stronie www.introstrefa.pl
5. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy (poprzez e-mail kontakt@introsfera.pl), chęć dołączenia do grupy musi być wysłana najpóźniej 30 minut przed każdymi zajęciami.
6. Zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem platformy internetowej zoom , prosimy aby w aplikacji wyświetlało się Wasze imię i nazwisko.
7. Najpóźniej 30 minut przed każdymi zajęciami wszyscy zapisani uczestnicy dostaną drogą mailową link dostępu do zajęć.
8. Do zajęć można dołączyć najpóźniej 5 minut przed ich rozpoczęciem! Później osoby nie będą wpuszczane do grupy.
9. Jeśli osoba z karnetem o określonej liczbie wejść lub z wykupionym wejściem jednorazowym zgłosi się na zajęcia i nie weźmie w nich udziału, to wejście przepada, chyba że na pół godziny przed zajęciami (przed otrzymaniem linku do zajęć) poinformuje nas drogą mailową o rezygnacji z uczestnictwa.