OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU WOLI UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORAZ

BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INTROstrefa

 

Ja, ………………………..……………………………….…., (imię i nazwisko )urodzony/a …………………………. w ………………………………………...., ( (pełna data ur.)……………. (miejscowość) tel:....................................................., adres email: ……………………………………………………………………………, oświadczam, że:

1/ wyrażam wolę udziału w zajęciach organizowanych przez INTROstrefa i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu z którym zostałam/em zapoznany/a.


2/ jestem w pełni świadoma/y swojego stanu zdrowia. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, w tym jogi . W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuję o tym niezwłocznie instruktora. Biorę w nich udział na własną odpowiedzialność. Oświadczam, iż na żądanie INTROstrefa przedłożę zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w organizowanych przez INTROstrefa zajęciach, oraz przyjmuję, iż do czasu przedłożenia żądanego oświadczenia nie mogę uczestniczyć w zajęciach.


3) W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Introstrefa Anna Płusa z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa .

Oświadczam jednocześnie, że nie mam potwierdzonego zakażenia wirusem COVID 19, nie mam objawów wskazujących na zakażenie wirusem COVID 19, nie powróciłam/ em z obszaru wysokiego ryzyka np. z zagranicy, nie miałam/em kontaktu z osobą zarażoną wirusem COVID 19, ani z osobą przebywającą w kwarantannie.

 


_________________________ _____________________________________

(miejscowość i data) (czytelny podpis)